Zarządzanie projektami

Zarządzenie Nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie Zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się Zasady przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

1.  W sprawach nieuregulowanych Zarządzeniem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

2.  Tracą moc:

     1) Zasady przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych wprowadzone Zarządzeniem Nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych;

     2) Zarządzenie Nr 18/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych.

3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Rektor

 dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM