ZAPYTANIE OFERTOWE numer 04/2019 na zakup zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 04/2019 na zakup zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca

Data dodania:

2019.10.03

Termin składania ofert:

12-11-2019 13:00

Numer postępowania:

29999999/2019/US/DZP

Rodzaj zamówienia:

Usługa

Kod jednostki prowadzącej:

DZP

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 04/2019 na zakup zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca do projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

- zakup zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca.

prowadzonym w trybie „zapytania ofertowego” na podstawie obowiązującej u Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie 10-957 Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 2, NIP: 7393033097, REGON: 510884205.

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Oferencie należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją, oferty powinny być dostarczony na adres mailowy Zamawiającego:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
w formie pliku PDF lub pocztą tradycyjną lub osobiście, w terminie od dnia 05.09.2019 do dnia 20.09.2019 do godz. 15.00 na adres: ciitt@uwm.edu.pl,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33168000-5 – Przyrządy do endoskopii, endochirurgii;

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 14

Specyfikacja techniczna:

zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca (co najmniej równych lub wyższych) według poniższej charakterystyki:

Opis parametrów

Cechy ogólne

1

Endoskop prosty 0° Ø 8 mm, dł. 40 cm

2

Trokar kompletny Ø 8 mm, dł. 12 cm

3

Igła punkcyjna z mandrynem Ø 5 mm, dł. 33 cm

4

Trokar do wprowadzania zawleczki wg Janowitza Ø 5 mm i 8mm, dł. 35 cm

5

Kleszcze mikrochirurgiczne długie Ø 5 mm, dł. 46 cm

6

Hak do wychwytywania nitki wg Meyera Ø 5 mm, dł. 40 cm

7

Puszka na instrumenty i do sterylizacji

8

Szczotki do czyszczenia kaniul trokarowych Ø 8 mm, dł. 20 cm

9

Szczotka do czyszczenia kaniuli trokarowej Ø 5 mm, dł. 25 cm

10

Pompa insuflacyjna 4l/min. Max. 2 atm. 230V

11

Ledowe źródło światła – podłączana rączka akumulatorowa

12

Zawleczki do fiksacji trawieńca niesterylne 5 szt.

13

Zgłębnik z lancetem wg Christansena

14

Trokar roboczy do zgłębnika Christansena

15

Wykorzystywana insuflacja – powietrzem

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postepowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Oferentem, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Data dostawy zakupionego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia: do dnia 20.11.2019

VII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatność odbędzie się w terminie do 30 dni od dnia realizacji przedmiotu zamówienia.
Ceny w ofercie, rozumiane jako kompletne zryczałtowane ceny, należy przedstawić
w formie tabelarycznej wg wzoru formularza oferty.
Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres mailowy Zamawiającego: w formie pliku PDF, pocztą tradycyjną lub osobiście, w terminie do dnia 20.09.2019 do godz. 15.00 na adres:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Oferentem dokonywane będą w złotych polskich (PLN)- płatne przelewem na wskazane konto.
Zamawiający wezwie wszystkich Oferentów, którzy złożyli swoje oferty w terminie w celu złożenia wyjaśnień, jeśli uzna, iż wycena zawiera zbyt niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.

VIII. KRYTERIA OCENA OFERTY

Przy ocenie i porównaniu ofert na zakup zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca zastosowanie będą miały następujące kryteria:

Kryteria wyboru: cena – waga 60% (maks. 60 pkt.)

Kryteria jakościowe:

1) wydłużona gwarancja – waga 20% (20 pkt.)

Oferent uzyska 20 pkt za zapewnienie min. 24 miesiące gwarancji oraz serwisu dostarczonego sprzętu.

Bezpłatna obsługa serwisanta dla zakupionego zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca

2) w miejscu dostawy wskazanych przez Zamawiającego przez okres gwarancji.

Oferent uzyska 20 pkt jeżeli zapewni, iż będzie świadczyć dodatkowo bezpłatną usługę serwisu zakupionego urządzenia przez okres gwarancji.

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

L=C+G+S

L= całkowita liczba punktów

C= punkty za kryterium ceny

G= punkty za kryterium gwarancji

S= punkty za serwis

C = [ (C min / C oferty ) x 60]

Gdzie:

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie

C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

C oferty – cena badanej oferty

Razem Oferent może uzyskać 100 pkt przy ocenie oferty zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca. Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów.

IX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
-jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
-jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach.
Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.
X. WYNIK POSTĘPOWANIA

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów
w danej części zapytania.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający dodatkowe oferty nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel
w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę na daną część zapytania.
Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty
Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łączne następujące warunki:

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprzętu jest ; dr hab. Wojciech Barański e-mail: wojbar@uwm.edu.pl, tel. 601 052 681, od poniedziałku do piątku 9.00-15.00.

Osobą do kontaktu w sprawach formalnych dot. zapytania ofertowego jest: dr hab. Wojciech Barański; e-mail: wojbar@uwm.edu.pl, tel. 601 052 681, od poniedziałku do piątku 9.00-15.00.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki: