Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konsultacjach indywidualnych i szkoleniu pt.: „Negocjacje i obrona ceny na rynkach zagranicznych”.

Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konsultacjach indywidualnych i szkoleniu pt.: „Negocjacje i obrona ceny na rynkach zagranicznych”.

 

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz  oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu odbycia konsultacji indywidualnych i/lub szkolenia on-line pt.: „Negocjacje i obrona ceny na rynkach zagranicznych”.

IV. Kategorie przetwarzanych danych:

Imię i nazwisko, adres e-mail

V. Odbiorca danych:

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Eurospektrum s.c. z siedzibą we Wrocławiu, wykonująca usługę szkoleniową i doradczą na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Powierzone zostaną następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail uczestników szkolenia.

VI. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres: do końca roku 2026.

VII. Przysługujące Państwu prawa:

a)     dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)     sprostowania danych,

c)     usunięcia danych,

d)     ograniczenia przetwarzania danych,

e)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)      przenoszenia danych,

g)     wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby Państwo zgłosili przysługujące żądanie Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo przewidziane ku temu procedury.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem otrzymania usługi szkoleniowej i/lub doradczej. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie odmową świadczenia usługi.

Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w związku
z wyrażeniem zgody na otrzymywania CIiTT UWM w Olsztynie wiadomości e-mail
z informacjami odnośnie realizowanych działań i organizowanych wydarzeń.

 

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz  oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania wiadomości e-mail z informacjami odnośnie realizowanych działań
i organizowanych wydarzeń.

IV. Kategorie przetwarzanych danych:

Adres e-mail

V. Odbiorca danych:

Bez Państwa zgody, dane osobowe nie zostaną udostępnione żadnemu odbiorcy danych.

VI. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, jednak nie dłużej niż do czasu wypisania się z niego.

VII. Przysługujące Państwu prawa:

a)     dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)     sprostowania danych,

c)     usunięcia danych,

d)     ograniczenia przetwarzania danych,

e)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)      przenoszenia danych,

g)     wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby Państwo zgłosili przysługujące żądanie Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo przewidziane ku temu procedury.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem otrzymania usługi. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie odmową świadczenia usługi.