Regulamin

UCHWAŁA Nr 202
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu Centrum Badań i Projektów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Na podstawie art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 30 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 lutego 2022 roku, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza projekt Regulaminu Centrum Badań i Projektów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Pliki do pobrania