informacja nt. wyników zapytania ofertowego nr 1/2021

informacja nt. wyników zapytania ofertowego nr 1/2021

Data dodania:

2021.06.25

Termin składania ofert:

23-06-2021 15:00

Rodzaj zamówienia:

usługa

Treść:

Pierwotny termin składania ofert (21.06.2021, godz. 10.00) został wydłużony ze względu na zmiany zapisów umowy. W terminie do dnia 23.06.2021r. do godz. 15.00 złożono 1 ofertę firmy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, która została wybrana. Pomiędzy Zamawiającym, a ww. Oferentem nie występują powiązania osobowe ani kapitałowe.
W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1. Kryterium wyboru stanowiła w 100% cena.
Wykonawca, który złożył ofertę spełnia warunki postawione w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2021.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnie.

Załączniki: