informacja nt. wyników zapytania ofertowego nr 3/2021

informacja nt. wyników zapytania ofertowego nr 3/2021

Data dodania:

2021.06.24

Termin składania ofert:

22-06-2021 15:00

Treść:

W wyniku ogłoszenia w dniu 14.06.2021r. zapytania ofertowego dotyczącego publikacji 3 artykułów sponsorowanych (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie branżowej związanej z branżą medycyny weterynaryjnej i/lub branży spożywczej w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1.,nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00), w którym kryterium 100% stanowiła cena, wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.,
Redakcja „Przegląd Mleczarski”, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnie.

Załączniki: