informacja nt. wyników zapytania ofertowego nr 2/2021

informacja nt. wyników zapytania ofertowego nr 2/2021

Data dodania:

2021.06.24

Termin składania ofert:

22-06-2021 15:00

Rodzaj zamówienia:

usługa

Treść:

W dniu 23 czerwca 2021 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie odbyła się ocena złożonych ofert dotyczących Wykonania prac laboratoryjnych w siedzibie Zamawiającego (Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ul. Słoneczna 45G, 10-709 Olsztyn) „Opracowanie metody przygotowania biopreparatu zawierającego biosurfaktanty pochodzenia bakteryjnego oraz określenie jego cech” zgodnie ze specyfikacją techniczną w ramach projektu w programie "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4.
W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria: ceny – max. 50 pkt, doświadczenia – max. 50 pkt wygrała oferta Pani:
Sandry Gąsiorowskiej, Babiec Piaseczny 20, 09-200 Sierpc.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnie.

Załączniki: