Ponowne ogłoszenie zapytania ofertowego nr 2/2021

Ponowne ogłoszenie zapytania ofertowego nr 2/2021

Data dodania:

2021.06.15

Termin składania ofert:

22-06-2021 15:00

Rodzaj zamówienia:

usługa

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2021 pt. Wykonanie prac laboratoryjnych w siedzibie Zamawiającego (Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ul. Słoneczna 45G, 10-709 Olsztyn) „Opracowanie metody przygotowania biopreparatu zawierającego biosurfaktanty pochodzenia bakteryjnego oraz określenie jego cech” zgodnie ze specyfikacją techniczną w ramach projektu w programie "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4

Zamawiający:
UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Prawocheńskiego 9
Tel. 89 524 52 53, Fax: 89 523-49-00

II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
Art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) – postępowanie poniżej 130 000 złotych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) Wykonanie prac laboratoryjnych w siedzibie Zamawiającego (Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
w Olsztynie ul. Słoneczna 45G, 10-709 Olsztyn) „Opracowanie metody przygotowania biopreparau zawierającego biosurfaktanty pochodzenia bakteryjnego określenia jego cech” zgodnie ze specyfikacją techniczną w ramach projektu w programie "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4
2) Zleceniobiorca w ramach zlecenia wykorzystywał będzie infrastrukturę laboratoryjną Zamawiającego;
3) W ramach zlecenia Zleceniobiorca realizował będzie następujące zadania:
a) hodowla bakterii,
b) monitorowanie wzrostu bakterii,
c) oczyszczanie biomasy komórkowej,
d) ekstrakcja biosurfaktantów,
e) analiktyka laboratoryjna (np. spektrofotometria),
f) izolacja DNA.

IV. Warunki realizacji:
1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z umową zlecenia stanowiącą załącznik nr 2.
2. Zleceniobiorca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy a Zleceniobiorcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

V. Wymagania względem Zleceniobiorcy:
1. Zleceniobiorca powinien:
- posiadać wykształcenie minimum średnie (należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie),
- posiadać doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej i/lub mikrobiologii (należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w pracy laboratoryjnej),
- być dyspozycyjny,
- posiadać umiejętność pracy w zespole.

VI. Obowiązki Zleceniobiorcy:
W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) Wykonanie w ramach umowy zlecenia (załącznik nr 2) przedmiotu umowy zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym z zachowaniem należytej staranności.
2) Dokonania poprawek w przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub korekty błędów na wyraźne polecenie Zamawiającego na bieżąco.
3) Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zlecenia i nie udostępniać ich osobom trzecim. Klauzula o poufności stanowi załącznik nr 5.
4) Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia autorskich praw majątkowych lub innych praw zależnych osób trzecich.

VII. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

VIII. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 50%
b) Doświadczenie – 50%

2. Sposób oceny ofert:

Kryterium 1 – cena – proporcjonalnie wg wzoru:

Najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------- x 50 pkt
Cena brutto ofert badanej
Kryterium 2 – doświadczenie – punkty zostaną przyznane za wykazaną liczbę godzin pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej i /lub mikrobiologii:
a) od 10 do 20 godzin pracy – 5 pkt
b) od 21 do 40 godzin pracy – 10 pkt
c) od 41 do 60 godzin pracy – 20 pkt
d) od 61 do 80 godzin pracy – 30 pkt
e) od 81 do 100 godzin pracy – 40 pkt
f) od 101 godzin pracy – 50 pkt

Należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w pracy laboratoryjnej np. umów cywilno-prawnych, kart czasu pracy, dzienników praktyk, referencji od promotora pracy, suplementu do dyplomu ukończenia studiów itd.

3. Zamawiający może przyznać Oferentowi maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów 1 i 2.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniała wskazane powyżej warunki oraz zdobędzie największą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich Zleceniobiorców, którzy złożyli ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia wybranemu Zleceniobiorcy zamówienia, w przypadku, gdy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII. Sposób i warunki płatności:
1. Cenę za zamówienie należy skalkulować jako cenę ryczałtową za 1 godzinę pracy laboratoryjnej.
2. Zleceniobiorca przedstawi ofertę w walucie polskiej, kwota brutto. Rozliczenie nastąpi między stronami również w walucie PLN.
3. Za wykonanie zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe tj. na podstawie rachunku/ faktury VAT.
4. Rachunek/ Faktura VAT musi zawierać numer umowy, z której wynika płatność.
5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest otrzymanie przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury VAT, karty czasu pracy oraz podpisania przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z dokumentu wskazanego w ust. 4 przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu wskazanego w ust. 4.

VIII. Sposób i termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 22 czerwca 2021 r. na adres: hanna.marciak@uwm.edu.pl do godziny 15.00.
2. W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe 2/2021
3. Zleceniobiorca może przesłać ofertę na adres
Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
7. Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
9. Koszty przygotowania oferty ponosi Zleceniobiorca.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną.
Pytania dot. niniejszego postępowania w zakresie merytorycznym prosimy kierować na adres: slawomir.ciesielski@uwm.edu.pl (Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydział Geoinżynierii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), a w zakresie formalnym na adres: hanna.marciak@uwm.edu.pl (Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

X. Informacje dodatkowe:
1. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności złożonych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
4. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego oraz wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
8. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu w programie "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016r. Priorytet IV, Działanie 4.4 dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy zlecenia
Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym
Załącznik nr 5 – Klauzula poufności

Załączniki: