Zapytanie ofertowe nr 1/2021 pt. Budowa, dostarczenie i montaż „Linii technologicznej do przerobu i kalibrowania róż kalafiora i brokułu”

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 pt. Budowa, dostarczenie i montaż „Linii technologicznej do przerobu i kalibrowania róż kalafiora i brokułu”

Data dodania:

2021.06.07

Termin składania ofert:

21-06-2021 10:00

Numer postępowania:

1/2021

Rodzaj zamówienia:

usługa

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2021 pt. Budowa, dostarczenie i montaż w siedzibie Zamawiającego (Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn) „Linii technologicznej do przerobu i kalibrowania róż kalafiora i brokułu” zgodnie ze specyfikacją techniczną w ramach projektu w programie "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4
Zamawiający:
UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Prawocheńskiego 9
Tel. 89 524 52 53, Fax: 89 523-49-00
II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
Art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) – postępowanie poniżej 130 000 złotych.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) Budowa, dostarczenie i montaż w siedziby Zamawiającego (Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn) „Linii technologicznej do przerobu i kalibrowania róż kalafiora i brokułu” zgodnie ze specyfikacją techniczną w ramach projektu w programie "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 przedstawioną w załączniku nr 4 .
2) przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące warunki:
a) składać się z dwóch niezależnych segmentów: 1. Kruszarki wraz z przyrządem do różyczkowania, 2. Kalibratora wraz z wymiennymi sitami;
b) wydajność linii technologicznej do przerobu kalafiora i brokułu powinna wynosić 15 000kg/dobę;
c) konstrukcja kruszarki wykonana ze stali st.3, lub lepszego gatunku;
d) wał kruszarki z palcami rozmieszczonymi w stałej odległości;
e) wymienne palce kruszące;
f) zmienna prędkość obrotowa wału kruszącego;
g) krawędzie przeciwtnące o regulowanym rozstawie;
h) taśma transportująca wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z produktami spożywczymi;
i) regulowana prędkość przesuwu taśmy transportującej;
j) szerokość i wysokość kruszarki i kalibratora dostosowana do skrzyniopalet 120cm x 100cm;
k) kalibrator wraz z wymiennymi sitami wykonany ze stali st3 lub innej ogólnie dostępnej;
l) ruch posuwisto-zwrotny kosza sitowego o regulowanej amplitudzie;
m) kosz zsypowy z regulowaną zasuwą ilości podawanego surowca.
3) dostawa poszczególnych podzespołów danych urządzeń wraz z dokumentacją przewidzianą dla danego urządzenia (w tym instrukcje obsługi oraz warunki gwarancji w języku polskim).
4) rozmieszczenie i montaż wykonanych urządzeń w miejscu ich eksploatacji zgodnie ze specyfikacją techniczną dla poszczególnych elementów roboczych tych urządzeń.
5) wszystkie dostarczone artykuły muszą pełnowartościowe i fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju artykułów.
6) wszystkie dostarczone artykuły muszą być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją.
7) szczegółowe rysunki elementów, które należy wykonać dostępne są u Zamawiającego.
8) wgląd w rysunki wymaga podpisania i odesłania do Zamawiającego skanu Oświadczenia/Klauzuli poufności stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
9) Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.
IV. Warunki realizacji:
1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
V. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2021 r.
VI. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny.
2. Sposób oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena – proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w Formularzu ofertowym (zał. 1) ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniała wskazane powyżej warunki oraz zdobędzie największą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia wybranemu Wykonawcy zamówienia, w przypadku, gdy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VII. Sposób i warunki płatności:
1. Cenę za zamówienie należy skalkulować jako cenę ryczałtową za cały zakres przedmiotu zamówienia. Cena za zamówienie zawierać ma w sobie całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w walucie polskiej, kwota brutto. Rozliczenie nastąpi między stronami również w walucie PLN.
3. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe tj. na podstawie faktury VAT.
4. Faktura VAT musi zawierać numer umowy, z której wynika płatność.
5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest otrzymanie przez Zamawiającego wykonanego urządzenia, prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisania przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z danej faktury VAT przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Płatność nastąpi jednorazowo w jednej transzy. Zamawiający nie ma możliwości wypłacania zaliczek.
VIII. Sposób i termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do godz. 10.00 dnia 21 czerwca 2021 r.
2. W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe 1/2021
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna zawierać opis zbudowanego urządzenia, zawierający co najmniej jego nazwę, jednostkową cenę brutto i netto w PLN oraz całkowitą wartość zamówienia brutto i netto w PLN (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Cena oferty musi zawierać koszty materiałów i dokumentacji technicznej, koszty wykonania, usługi transportu do miejsca użytkowania oraz wszelkie koszty związane z rozmieszczeniem i montażem urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
8. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną.
Pytania dot. niniejszego postępowania w zakresie merytorycznym prosimy kierować na adres: krzychj@uwm.edu.pl (Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Wydział Nauk
Technicznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), a w zakresie formalnym na adres: hanna.marciak@uwm.edu.pl (Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).
X. Informacje dodatkowe:
1. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności złożonych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
4. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, przestojów
i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego oraz wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy
w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
8. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu w programie "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016r. Priorytet IV, Działanie 4.4 dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie / Klauzula poufności
Załącznik nr 4– Szczegółowa specyfikacja techniczna – dostępna po podpisaniu i odesłaniu do Zamawiającego skanu Załącznika nr 3

Poniżej link do ogłoszenia na portalu Baza konkurencyjności za którego pośrednictwem należy przesyłać oferty:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5237…