Ogłoszenie o dialogu technicznym dot. opracowania systemu informatycznego

Ogłoszenie o dialogu technicznym dot. opracowania systemu informatycznego

Data dodania:

2020.12.08

Termin składania ofert:

11-12-2020 23:59

Numer postępowania:

BIOS/DT1/2020

Rodzaj zamówienia:

Dialog techniczny

Treść:

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

I. ZAMAWIAJĄCY

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn
Tel. 89 523 41 00
Adres strony internetowej: www.uwm.edu.pl

II. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie systemu informatycznego do: zarzadzania relacjami ze studentami, absolwentami i pracodawcami, zarządzania talentami, monitoringu postępów i zaangażowania w proces studiowania na każdym etapie kształcenia.
2. Celem przeprowadzania dialogu technicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego systemu informatycznego przetwarzającego i analizującego dane studentów i absolwentów uczelni. Zamawiający potrzebuje pozyskać informacje o najnowszych, najkorzystniejszych i atrakcyjnych cenowo rozwiązaniach technicznych i technologicznych umożliwiających stworzenie ww. systemu.
Ponadto celem dialogu jest określenie warunków realizacji usługi, jej zakresu oraz sposobu wykonania, a także warunków płatności i rozliczeń.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. Zamawiający, zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego może także wymagać dołączenia do zgłoszenia dodatkowych oświadczeń, stanowisk lub dokumentów oraz ustanowić dodatkowe warunki, od których uzależnione jest dopuszczenie do dialogu technicznego - §5 ust. 7 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego.
3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań indywidualnych
z Uczestnikami zgodnie z §6 ust. 4 pkt. 2 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego.
5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na dzień 31.12.2020r.

V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia można składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bios@uwm.edu.pl
3. Termin składania zgłoszeń: 11.12.2020r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

Załączniki: