Zapytanie ofertowe - umowa sukcesywna na wyceny własności intelektualnej

Zapytanie ofertowe - umowa sukcesywna na wyceny własności intelektualnej

Data dodania:

2020.11.26

Termin składania ofert:

04-12-2020 23:59

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres Zamawiającego
UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Prawocheńskiego 9, 10 – 720 Olsztyn
Tel. 089/524 52 53,

II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług przygotowywania
i opracowywania raportów „Ocena potencjału technologicznego – wycena własności intelektualnej” rozwiązań, wynalazków, technologii i know-how powstałych w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
2. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do przygotowania
i opracowania raportów dla max. 25 rozwiązań.
Każdy raport będzie zawierał minimum:
a) określenie wartości wynalazku (cena sprzedaży praw w przypadku zbycia oraz wysokość opłaty licencyjnej w przypadku zawarcia umowy licencyjnej wyłącznej/niewyłącznej);
b) opis metodologii wykonania wyceny;
c) analizę potencjału rynkowego wynalazku;
d) analizę kosztów wdrożenia oraz zysków,
e) analizę gotowości wdrożeniowej rozwiązania i ocenę rentowności wdrożenia,
f) opis najbardziej opłacalnych ścieżek komercjalizacji do wyboru.
3. Wycena każdego wynalazku powinna być dokonana w celu określenia ceny sprzedaży
w przypadku zbycia praw lub opłaty licencyjnej w przypadku zawarcia umowy licencyjnej, najlepszą możliwą metodą.
4. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 4.
5. Wyniki wyceny muszą mieć formę raportu w wersji papierowej i elektronicznej (pdf i wersja edytowalna) zawierającego dokładny opis metody wraz z opisem przygotowania, dokonanych obliczeń.
6. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

IV. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji całego zamówienia: sukcesywnie od dnia 01.01.2021 r. do maksymalnie 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Termin wykonania pojedynczego raportu – maksymalnie 30 dni kalendarzowych od wysłania zlecenia drogą elektroniczną, przy czym termin ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania raportu, będzie on wiążący.
2. Wskazany termin obejmuje przygotowanie max. 25 raportów, jak również dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego.

V. Warunki udziału oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp;
- nie podlegają wykluczeniu w oparciu o fakultatywne przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4 Ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy dodatkowo z postępowania Wykonawcę, który:
1) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
2) z przyczyn leżących po jego winie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
1) w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem co najmniej dwóch osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia. Każdy z członków zespołu spełnia poniższe wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne z tytułem magistra, oraz
b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych, oraz
c) wykonał, w okresie trzech lat przed terminem otwarcia ofert:
• co najmniej trzy usługi wyceny technologii, wynalazków lub know how, oraz
• ocenę potencjału ekonomicznego (komercyjnego) dla co najmniej pięciu technologii, wynalazków lub know how, oraz
• opracowanie strategii komercjalizacji dla co najmniej pięciu technologii, wynalazków lub know how.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz Doświadczenie członków zespołu – kryterium oceny ofert – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki lub inne);
c) Wypełniony i podpisany formularz Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
6. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy przesłać do godz. 24.00 dnia: 04.12.2020 r. na adres :

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Prawocheńskiego 9, 10 – 720 Olsztyn
Tel. 089/524 52 53

W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – umowa sukcesywna na wyceny własności intelektualnej

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty i wyłącznie za wzorze stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
6. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT z dokładnością do dwóch zer po przecinku. Zasada ta dotyczy również wszelkich obliczeń w ramach oferty. Cenę zamówienia należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Cena podana przez Wykonawcę dotyczy przygotowania raportu i opinii i musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
Cena: 60 %
Doświadczenie członków zespołu: 20%
Termin wykonania pojedynczego raportu: 20%

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryterium I : Cena – 60%
Maksymalną liczbę punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę;
CN – najniższa zaoferowana Cena;
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej.

Kryterium II: Doświadczenie członków zespołu – 20%
Zamawiający w niniejszym kryterium dokona oceny dodatkowego doświadczenia osób dedykowanych do realizacji zamówienia, tzn. ponad wymóg minimalny jakim jest doświadczenie w postaci co najmniej trzech usług wyceny technologii, wynalazków lub know how. Za wykazanie dodatkowych usług Zamawiający przyzna punkty wg następujących zasad:
a) Zamawiający przyzna 3 punkty za każdą dodatkową usługę wyceny technologii, wynalazków lub know how, wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed otwarciem ofert, wskazaną przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Maksymalna ilość dodatkowych usług dla 1 osoby - 10. Usługi wykazane powyżej tej liczby nie będą podlegały ocenie.
b) Ocenie w niniejszym kryterium będą podlegać usługi wykonane przez osoby dedykowane do realizacji zamówienia (osoby wskazane w wykazie osób – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Przyznane punkty zostaną zsumowane, a następnie punktacja w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

Liczba punktów za wykonane dodatkowe usługi zadeklarowane
w badanej ofercie
D = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 20
Najwyższa liczba punktów za zadeklarowane dodatkowe usługi

UWAGA!
Zamawiający zastrzega, iż usługi wyceny technologii, wynalazków lub know-how wskazane
w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego nie będą podlegały ocenie w kryterium oceny ofert "doświadczenie członków zespołu". Doświadczenie podlegające ocenie w ramach oceny ofert Wykonawca winien wykazać w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (doświadczenie
w ramach kryterium oceny ofert). Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego jest nieuzupełnialny, powinien być dołączony do oferty. Brak w ofercie tego załącznika spowoduje brak oceny oferty Wykonawcy pod kątem kryterium oceny ofert, o którym mowa.
Członkowie zespołu, których dodatkowe doświadczenie przedstawione zostanie przez Wykonawcę do oceny w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego również muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega, że dodatkowe doświadczenie zgłoszone w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nie zostanie poddane ocenie w kryterium "doświadczenie członków zespołu", jeżeli Wykonawca nie wykaże, iż członkowie zespołu, których dodatkowe doświadczenie zgłoszono do oceny w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Kryterium III: Termin wykonania pojedynczego raportu – 20%
Maksymalną liczbę punktów tj. 20 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy możliwy czas wykonania pojedynczego raportu, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów wykonania raportu liczonych od momentu wysłania zlecenia wykonania raportu, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację:
 20 dni kalendarzowych lub krótszy – 20 pkt.
 21 dni kalendarzowych – 18 pkt.
 22 dni kalendarzowe – 16 pkt.
 23 dni kalendarzowe – 14 pkt.
 24 dni kalendarzowe – 12 pkt.
 25 dni kalendarzowych – 10 pkt.
 26 dni kalendarzowych – 8 pkt.
 27 dni kalendarzowych – 6 pkt.
 28 dni kalendarzowych – 4 pkt.
 29 dni kalendarzowych – 2 pkt.
 30 dni kalendarzowych – 0 pkt.
Oferowany termin wykonania raportu należy wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

PUNKTACJA KOŃCOWA:
Punktacja sumaryczna uzyskana w kryteriach będzie liczona wg następującego wzoru:
PK = C + D + T
gdzie:
C – suma uzyskana w kryterium „Cena”
D – suma punktów uzyskana w kryterium „Doświadczenie członków zespołu"
T – suma punktów uzyskana w kryterium „Termin wykonania pojedynczego raportu”

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

X. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana za pośrednictwem poczty elektronicznej, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
- prawo do swobodnego kopiowania raportu i opinii,
- przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego.

XI. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
1. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności złożonych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
4. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. W toku realizacji Umowy możliwa będzie zmiana lub zwiększenie liczby osób wskazanych w przedstawionym przez Wykonawcę, wraz z ofertą, wykazie osób przeznaczonych do realizacji usług objętych przedmiotem Umowy. Nowe osoby wskazane przez Wykonawcę będą posiadały, co najmniej takie same uprawnienia jak wymagane w zapytaniu ofertowego.
8. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego oraz wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:
Pani Weronika Turolska, tel. 89/ 523 41 60, e-mail: weronika.turolska@uwm.edu.pl

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki: