Ogłoszenie o dialogu technicznym

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Data dodania:

2020.07.27

Termin składania ofert:

04-08-2020 15:00

Numer postępowania:

CIiTT/2/2020

Rodzaj zamówienia:

Dialog techniczny

Treść:

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

I.    ZAMAWIAJĄCY

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UL. PRAWOCHEŃSKIEGO 9, 10 – 720 OLSZTYN
TEL. 519 712 910

 

II.    PODSTAWA PRAWNA

 

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

 

III.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

 

 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest stworzenie strony internetowej wraz z innowacyjnym narzędziem on-line do wczesnego rozpoznania sytuacji problemowych i kryzysów psychologicznych, co pozwoli na kompleksowe wsparcie w eliminacji lub minimalizacji skutków negatywnych nierozwojowych.
   

  Odbiorcy usługi:

  1. Studenci/tki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  2. Pracownicy Akademickiego Centrum Wsparcia UWM w Olsztynie

  W Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie studiuje ok. 20 tysięcy studentów/ek. W Akademickim Centrum Wsparcia zatrudnionych jest 6 specjalistów (psychologowie i terapeuci) oraz streetworker i pracownik pierwszego kontaktu.

  Maksymalny termin wykonania usługi do 31.12.2021
   
 2. Celem przeprowadzania dialogu technicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. określenie warunków realizacji usługi, jej zakresu oraz sposobu wykonania, a także wstępne oszacowanie wartości zamówienia, warunków płatności i rozliczeń. 

 

IV.    ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 

 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. Zamawiający, zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego może także wymagać dołączenia do zgłoszenia dodatkowych oświadczeń, stanowisk lub dokumentów oraz ustanowić dodatkowe warunki, od których uzależnione jest dopuszczenie do dialogu technicznego - §5 ust. 7 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego.
 3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
 4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań indywidualnych z Uczestnikami zgodnie z §6 ust. 4 pkt. 2 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego.
 5. Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sierpień 2020 r.

V.    ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
 2. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eliza.jodko@uwm.edu.pl
 3. Termin składania zgłoszeń: 04.08.2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 
 4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie. 
   

Załączniki: