Przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów w języku angielskim z przedmiotu „Komercjalizacja badań naukowych” dla studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Biogospodarki UWM w Olsztynie w ramach Szkoły Letniej

Przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów w języku angielskim z przedmiotu „Komercjalizacja badań naukowych” dla studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Biogospodarki UWM w Olsztynie w ramach Szkoły Letniej

Data dodania:

2020.07.07

Termin składania ofert:

22-07-2020 13:00

Treść:

Zmieniono termin przesyłania ofert z 14 na 22. lipca 2020 r

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Rozeznanie jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów w języku angielskim z przedmiotu „Komercjalizacja badań naukowych” dla studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Biogospodarki UWM w Olsztynie w ramach Szkoły Letniej

Program przedmiotu powinien zawierać następujące zagadnienia:

- Ocena potencjału rynkowego wyników naukowych

- Prawne i organizacyjne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych

- Źródła finansowania projektów innowacyjnych

- Przygotowywanie biznesplanu

- Działanie firm spin-off i spin-out w Polsce

 

Wymiar godzinowy zajęć: 15 godzin akademickich/dydaktycznych (maksymalnie 5 godzin w ciągu jednego dnia)

Liczba uczestników: 20 osób

Termin realizacji usługi: 7-11 września 2020 r.

Miejsce realizacji usługi: Hotel „Kormoran”, Kołatek 2, 11-015 Olsztynek

Koszt zakwaterowania i wyżywienia dla jednej osoby realizującej zamówienie w czasie trwania Szkoły Letniej pokrywa organizator Szkoły Letniej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

Koszt dojazdu po stronie oferenta

Kryterium wyboru: 100% cena.

Koszt wykonania usługi: Cena brutto (w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej cena brutto uwzględnia należne zaliczki na podatek dochodowy oraz wszelkie składki jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego)

 

Ofertę należy przesłać w terminie do 22 lipca 2020 r., do godziny 13.00 - tej w formie elektronicznej
na adres poczty elektronicznej:
slawomir.ciesielski@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście, w siedzibie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ul. Prawocheńskiego 9, Kortowo-Olsztyn, budynek Centrum Edukacji Technologicznej – Stara Kotłownia).

Załączniki: