NIEAKTUALNE: Zakup oraz dostawa narzędzi do pracy zespołu Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie”

NIEAKTUALNE: Zakup oraz dostawa narzędzi do pracy zespołu Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie”

Data dodania:

2020.03.04

Termin składania ofert:

13-03-2020 13:00

Treść:

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa narzędzi do pracy zespołu Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr umowy:  POWR.03.05.00-00-A046/19-00. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy następujące części:

 

Część 1. Karty coachingowe i narzędzia trenerskie,

Część 2. Gry edukacyjno-psychologiczne i coachingowe,

Część 3. Instrumenty muzyczne.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4. Opis przedmiotu zamówienia jest integralną częścią Zapytania ofertowego.

 

Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Dostawca składa jedną ofertę dla jednej (lub kilku) części.

 

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

Kryteria oceny ofert:

  • Cena 80% (80 pkt)
  • Termin realizacji zamówienia 20%(20 pkt)

 

Sposób oceny ofert:

L = C + T

L – całkowita liczba punktów złożonej oferty

C – liczba punktów za kryterium „cena”

T – liczba punktów za kryterium „termin realizacji zamówienia”

 

Sposób obliczania punktów za kryterium „cena”:

C = (Cmin/Cof) x 80 pkt (wynik zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku)

Cmin – najniższa cena spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert

Cof – cena ocenianej oferty

 

Sposób obliczania punktów za kryterium „termin realizacji zamówienia”:

1.       realizacja zamówienia w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 20 pkt.,

2.       realizacja zamówienia w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 15 pkt.,

3.       realizacja zamówienia w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 10 pkt.,

4.       realizacja zamówienia w terminie powyżej 7 dni kalendarzowych  i do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 0 pkt.

 

Obowiązki Dostawcy:

Dostawca zobowiązany jest do:

1.    Realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności.

2.    Realizacji zamówienia w zadeklarowanym w ofercie terminie.

 

Obowiązki Zamawiającego:

Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia kontaktu w celu realizacji zamówienia oraz odpowiedzi na pojawiające się ze strony Wykonawcy pytania dotyczące zamówienia.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM, ul. Prawocheńskiego 9 w Olsztynie, pokój 24, do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 13.00 w formie papierowej lub pocztą elektroniczną na adres ciitt@uwm.edu.pl poprzez przesłanie podpisanego skanu formularza ofertowego (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po wyznaczonym terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym oferenta, a następnie zwróci ofertę.

 

Osoba do kontaktu ze strony UWM w zakresie zapytania ofertowego:

Agata Przyborowska, Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM, tel. 89 524 52 41, e-mail: agata.przyborowska@uwm.edu.pl .

Załączniki: