ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2019 - optymalizacja tekstur anatomicznych oraz usunięcia artefaktów dla 20 obiektów 3D o min rozdzielczości 1 mln trójkątów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2019 - optymalizacja tekstur anatomicznych oraz usunięcia artefaktów dla 20 obiektów 3D o min rozdzielczości 1 mln trójkątów

Data dodania:

2019.12.20

Termin składania ofert:

27-12-2019 15:00

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2019

 1. Zamawiający:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii,

ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn.

 

 1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.,oz. 1843) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest optymalizacja tekstur anatomicznych oraz usunięcia artefaktów dla 20 obiektów 3D o min rozdzielczości 1 mln trójkątów w ramach projektu „Integracja oprogramowania okularów rozszerzonej rzeczywistości (AVRO2) z haptycznymi kontrolerami (AVRO PAD) przestrzeni trójwymiarowej w aplikacjach medycznych odzwierciedlających wysoki stopień wierności obiektów” realizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4).
 1. Zleceniobiorca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do łączenia siatek pozyskanych różnymi metodami skanowania 3D w jeden obiekt oraz wykonania korekcji kolorystycznej skanów 3D w celu dopasowania do rzeczywistych kolorów preparatów medycznych przy wyświetlaniu na urządzeniach typu Oculus Quest i Oculus Rift S.

 

 1. Warunki realizacji:
 1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z zapisami umowy zlecenia stanowiącymi załącznik nr 3.
 2. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia ponosi Zleceniobiorca.
 3. Zleceniobiorca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne  powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcą, a Zleceniobiorcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 1. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 1. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 1. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 1. Zleceniobiorca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 1. Wymagania względem Zleceniobiorcy:

- doświadczenie w czyszczeniu i uzupełnianiu siatek pozyskanych z rzeczywistych preparatów anatomicznych;

- znajomość technik remeshingu w kontekście fotogrametrii;

- doświadczenie w pracy z wypalaniem tekstur z danych uzyskanych metodą fotogrametrii na gotową siatkę;

- doświadczenie w pracy z teksturami anatomicznymi, uzupełnianie brakujących fragmentów, zakrywanie markerów użytych przy skanowaniu, szwów powstałych w wyniku łączenia wielu tekstur, oraz usuwanie artefaktów powstałych przy preparowaniu obiektów;

- doświadczenie w optymalizacji z fotogrametrii do wyświetlania w urządzeniach wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości;

- doświadczenie z formatami plików fbx, obj, glTF w środowisku Unity, stl;

- dopasowanie siatek pozyskanych w fotogrametrii do danych pozyskanych metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej;

- doświadczenie w tworzeniu obiektów 3D metodą fotogrametrii wysokiej rozdzielczości (z obrazów źródłowych 2D minimalne wymiary bitmapy 8200x5500 pikseli);

- doświadczenie w pracy z programem do fotogrametrii;

- doświadczenie w pracy z programami Blender 2.8 i Unity;

- doświadczenie w pracy z danymi medycznymi.

 

 1. Obowiązki Zleceniobiorcy:

W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 1. Wykonania w ramach istotnych postanowień umowy (załącznik nr 3) przedmiotu umowy zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym z zachowaniem należytej staranności.
 2. Dokonania poprawek w przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub korekty błędów na wyraźne polecenie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag na email.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zlecenia i nie udostępniać ich osobom trzecim. Klauzula o poufności stanowi załącznik nr 2.
 4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia autorskich praw majątkowych lub innych praw zależnych osób trzecich.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 7 stycznia do 21 stycznia 2020 r.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena – 80%

b) Doświadczenie – 20%

 

 1. Sposób oceny ofert:

Kryterium 1 – cena – proporcjonalnie wg wzoru:

 

       Najniższa cena brutto z badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------- x 80 pkt

                     Cena brutto ofert badanej

 

Kryterium 2 – doświadczenie – punkty zostaną przyznane za wykazaną liczbę realizacji związanych z grafiką komputerową lub obiektami 3D (zgodnie z informacja wskazaną w załączniku nr 1 Formularz Ofertowy):

 1. od 1 do 3 realizacji  – 10 pkt
 2. powyżej 3 realizacji – 20 pkt

 

3. Zamawiający może przyznać Oferentowi maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów 1 i 2.

 

IX. Termin, miejsce i forma składania ofert

 1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: hanna.marciak@uwm.edu.pl do 27 grudnia 2019r. do godz. 15.00 lub przesłać na adres:
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Prawocheńskiego 9,10-720 Olsztyn.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty i wyłącznie za wzorze stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
 6. Koszty przygotowania oferty ponosi Zleceniobiorca.

 

X. Sposób i warunki płatności:

 1. Cenę za zamówienie należy skalkulować jako cenę ryczałtową za cały zakres przedmiotu zamówienia. Cena za zamówienie zawierać ma w sobie całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania.
 2. Zleceniobiorca przedstawi ofertę w walucie polskiej, kwota brutto. Rozliczenie nastąpi między stronami również w walucie PLN.
 3. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe tj. na podstawie rachunku/faktury VAT.
 4. Rachunek/Faktura VAT musi zawierać numer umowy, z której wynika płatność.
 5. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z dokumentu wskazanego w ust. 4 przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wytawionego dokumentu o którym mowa w ust. 4.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 30 grudnia 2019 r. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną. 
 2. Pytania dot. niniejszego postępowania w zakresie merytorycznym prosimy kierować na adres: anatomia.info@uwm.edu.pl (Katedra Anatomii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), a w zakresie formalnym na adres: hanna.marciak@uwm.edu.pl (Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

XII. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności złożonych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń.
 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
 5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 6. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego oraz wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
 9. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0  dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Załączniki: