ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2019

Data dodania:

2019.12.13

Termin składania ofert:

20-12-2019 15:30

Rodzaj zamówienia:

zapytanie ofertowe

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2019

pt. Zakup i dostarczenie do Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Systemu do zbierania i przesyłu danych pozyskiwanych z czujników analogowych 4-20mA z hydraulicznym układem do rejestracji deformacji.

I.      Zamawiający:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Prawocheńskiego 9

Tel. 89 524 39 00, Fax:  89 523-49-00

II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.         Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dostarczenie do siedziby Zamawiającego (Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ul. Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn) systemu do zbierania i przesyłu danych pozyskiwanych z czujników analogowych 4-20 mA z hydraulicznym układem do rejestracji deformacji wg poniższej specyfikacji:

- Kompletny rejestrator danych analogowych, minimum 48 kanałowy z zasilaczem i routerem VPN/HTTPS do bezprzewodowej komunikacji dwustronnej i zarządzania danymi przez internet z wykorzystaniem GSM.

- Zabezpieczenie OVP – (Over Voltage Protection).

- Dwa kompatybilne z rejestratorem czujniki ciśnieniowe do hydraulicznego monitoringu przemieszczania wraz z kablami i rurkami zasilającymi i odpowietrzającymi, długości po10 m (czujniki o minimalnym zakresie przemieszczania przy jak największej dokładności pomiaru (nie mniej niż 0,3 mm) z oprogramowaniem do odczytu w Internecie).

- Zbiornik wyrównawczy z urządzeniem do napełniania i odpowietrzania układu pomiarowego.

  

IV. Warunki realizacji:

1.       Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 2.

2.       Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.

3.       Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

4.       Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.   Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

V. Termin wykonania zamówienia:

Do 30 dni od podpisania umowy.

VI. Kryteria oceny ofert:

1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny.

2.      Sposób oceny ofert:

Kryterium nr 1 - Cena – proporcjonalnie wg wzoru:

 

           najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt

                    cena brutto oferty badanej

 

3.   Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w Formularzu ofertowym (zał. 1) ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.   Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniała wskazane powyżej warunki oraz zdobędzie największą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

VII. Sposób i warunki płatności:  

1.       Cenę za zamówienie należy skalkulować jako cenę ryczałtową za cały zakres przedmiotu zamówienia. Cena za zamówienie zawierać ma w sobie całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania.

2.       Wykonawca przedstawi ofertę w walucie polskiej, kwota brutto. Rozliczenie nastąpi między stronami również w walucie PLN.

3.       Za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe tj. na podstawie faktury VAT.

4.       Faktura VAT musi zawierać numer umowy, z której wynika płatność.

5.       Zamawiający zapłaci należność wynikającą z danej faktury VAT przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

1.   Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 20 grudnia 2019 r. na adres e-mail : hanna.marciak@uwm.edu.pl

2.   W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe 08/2019

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

5.   Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty i wyłącznie za wzorze stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.   Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

7.   Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

 

IX. Informacje Dotyczące Wyboru Najkorzystniejszej Oferty:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 24 grudnia 2019 r. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną. 

Pytania dot. niniejszego postępowania w zakresie merytorycznym prosimy kierować na adres: robert.wojcik@uwm.edu.pl (Instytut Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), a w zakresie formalnym na adres: hanna.marciak@uwm.edu.pl (Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

X. Informacje dodatkowe:

1.         Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

2.         Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3.         Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności złożonych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń.

4.         Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).

5.         Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

6.         Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

7.         Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego oraz wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

8.         Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

9.         Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0  dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

 

Załączniki: