ZAPYTANIE OFERTOWE numer 07/2019 Dotyczące publikacji 2 artykułów sponsorowanych (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie branżowej związanej z hodowlą i przetwórstwem zwierząt ...

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 07/2019 Dotyczące publikacji 2 artykułów sponsorowanych (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie branżowej związanej z hodowlą i przetwórstwem zwierząt ...

Data dodania:

2019.12.10

Termin składania ofert:

04-11-2019 15:00

Treść:

Olsztyn, 28.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 07/2019

Dotyczące publikacji 2 artykułów sponsorowanych (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie branżowej związanej z hodowlą i przetwórstwem zwierząt w ramach promocji projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1., nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00) – prowadzone w trybie „zapytania ofertowego” na podstawie obowiązującej u Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie 10-957 Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 2, NIP: 7393033097, REGON: 510884205.

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Oferencie należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

I.              TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

II.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oryginał oferty (zwany dalej kompletną dokumentacją) powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe oraz podpisany przez uprawnioną osobę i wraz z wymaganymi załącznikami, przesłany w formie pliku pdf na adres mailowy Zamawiającego: ciitt@uwm.edu.pl do dnia 4-11-2019 do godz. 15.00.

Dokumenty mogą zostać wysłane również pocztą tradycyjną lub złożone osobiście w siedzibie CIiTT:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

 

we wskazanym wyżej terminie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III.           SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)    publikację 2 artykułów sponsorowanych,

2)    wielkość każdego artykułu od 1 800 do 4 000 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi, przy formacie strony formatu A4, uwzględniając logotypy oraz 1 zdjęcie;

3)    publikację w miesięczniku spełniającym łącznie następujące warunki:

- o zasięgu ogólnopolskim,

- posiadający charakter opiniotwórczy,

- dystrybuowany odpłatnie,

- ukazujący się regularnie w postaci drukowanej na terenie RP,

- poświęcony tematyce hodowli i przetwórstwa zwierząt,

- nie będący tabloidem lub prasą ogłoszeniową.

4)    publikację każdego artykułu na jednej całej stronie miesięcznika,

5)    publikację każdego artykułu w pełnym kolorze z grafiką zdjęciową, logotypami,

6)    każda publikacja zostanie opatrzona nazwą projektu oraz obowiązującymi oznaczeniami graficznymi zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej z wykorzystaniem dostarczonych przez Zamawiającego znaków (logotypy) UE, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) oraz UWM w Olsztynie, oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, treść merytoryczna każdego artykułu dostarczona będzie przez Zamawiającego na wyznaczony przez redakcję adres email w terminie ustalonym z Wykonawcą, oprócz treści merytorycznej każdy artykuł musi zawierać grafikę/ infografikę/ zdjęcia, linki itp. dostarczone przez Zamawiającego, które wpłyną na uatrakcyjnienie przekazu.

 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1)    ułożenia treści wraz z grafiką i logotypami, dostosowania szaty graficznej odpowiadającej grafice wydawnictwa, w którym ukaże się artykuł. Wykonawca na podstawie przekazanych materiałów przygotuje finalny format publikacji,

2)    przedstawienia do akceptacji projektu artykułu na co najmniej 5 dni roboczych przed oddaniem publikacji do druku,

3)    dokonania poprawek w przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub korekty błędów na wyraźne polecenie Zamawiającego przekazane za pomocą poczty e-mailowej w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania informacji.

Publikacja artykułów następować będzie na podstawie zatwierdzonego projektu artykułu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje publikację pojedynczego artykułu raz na kwartał. Terminy publikacji artykułów zostaną ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

 

IV.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

 

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 

V.            INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

•    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

•    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni.

VI.          TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1.    Data realizacji całości zamówienia: do dnia 15 listopada 2020r.

VII.         DODATKOWE POSTANOWIENIA

Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia.
 2. Oferta musi być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 4. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatność odbędzie się w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez strony bez uwag.
 5. Ceny w ofercie, rozumiane jako kompletne zryczałtowane ceny, należy przedstawić w formie tabelarycznej wg wzoru formularza oferty.
 6. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Nazewnictwo zastosowane w ofercie oraz w przypadku faktury i protokołu odbioru  powinno być zgodne z nazewnictwem zastosowanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
 8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Oferentem dokonywane będą w złotych polskich (PLN) – płatne przelewem na wskazane przez Oferenta konto bankowe.
 9. Zamawiający wezwie wszystkich Oferentów, którzy złożyli swoje oferty w terminie w celu  złożenia wyjaśnień, jeśli uzna, iż wycena zawiera zbyt niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie.
 10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
 11. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równości szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
 12. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.

VIII.        KRYTERIA OCENA OFERTY

 1. Przy ocenie i porównaniu ofert publikacji 2 artykułów (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie branżowej związanej z hodowlą i przetwórstwem zwierząt w ramach promocji projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1., nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00) zastosowanie będą miały następujące kryteria:

Kryteria wyboru: cena brutto – waga 100% (maks. 100 pkt.)

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

C = [ (C min / C oferty ) x 100]

Gdzie:

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie

C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

C oferty – cena badanej oferty

Razem Oferent może uzyskać 100 pkt przy ocenie ofert publikacji 2 artykułów (tekstów informacyjno-promocyjnych) w prasie branżowej związanej z hodowlą i przetwórstwem zwierząt w ramach promocji projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1., nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00). Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

 IX.          WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
 2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 • jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 • jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
 2. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

 

X.            WYNIK POSTĘPOWANIA

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów.
 2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że przekroczy ona dostępną w budżecie projektu kwotę, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
 3. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę.
 4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
 5. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

 

XI.          WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łączni następujące warunki:
 • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

XII.         KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą do kontaktu w sprawach dot. zapytania ofertowego jest:

Arkadiusz Tabaka, tel. 89 524-35-00, email: arkadiusz.tabaka@uwm.edu.pl;

Hanna Marciak, tel. 89 524-55-31, email: hanna.marciak@uwm.edu.pl,

od poniedziałku do piątku 7.00-15.00.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki do oferty:

1.         Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z zał. nr 2

2.         Oświadczenie dot. posiadania odpowiedniego potencjału organizacyjno-techniczny oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia – zał. nr 3

Załączniki: