ZAPYTANIE OFERTOWE numer 06/2019 na zakup zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 06/2019 na zakup zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca

Data dodania:

2019.12.10

Termin składania ofert:

21-10-2019 15:00

Treść:

Olsztyn, 04.10.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE numer 06/2019

na zakup zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca

do projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

- zakup zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca

prowadzonym w trybie „zapytania ofertowego” na podstawie obowiązującej u Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie 10-957 Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 2, NIP: 7393033097, REGON: 510884205.

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Oferencie należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

 

I.              TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

 

II.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją, oferty powinny być dostarczony na adres mailowy Zamawiającego:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
w formie pliku PDF lub pocztą tradycyjną lub osobiście, w terminie od dnia 07.10.2019 do dnia 21.10.2019 do godz. 15.00 na adres: ciitt@uwm.edu.pl,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

 

III.           SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33168000-5 – Przyrządy do endoskopii, endochirurgii;

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 14

 

Specyfikacja techniczna:

 

zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca (co najmniej równych lub wyższych) według poniższej charakterystyki:

 

Opis parametrów

Cechy ogólne

1    Endoskop prosty 0° Ø 8 mm, dł. 40 cm
2    Trokar kompletny Ø 8 mm, dł. 12 cm
3    Igła punkcyjna z mandrynem Ø 5 mm, dł. 33 cm
4    Trokar do wprowadzania zawleczki wg Janowitza Ø 5 mm i 8mm, dł. 35 cm
5    Kleszcze mikrochirurgiczne długie Ø 5 mm, dł. 46 cm
6    Hak do wychwytywania nitki wg Meyera Ø 5 mm, dł. 40 cm
7    Puszka na instrumenty i do sterylizacji
8    Szczotki do czyszczenia kaniul trokarowych Ø 8 mm, dł. 20 cm
9    Szczotka do czyszczenia kaniuli trokarowej Ø 5 mm, dł. 25 cm
10    Pompa insuflacyjna 4l/min. Max. 2 atm. 230V
11    Ledowe źródło światła – podłączana rączka akumulatorowa
12    Zawleczki do fiksacji trawieńca niesterylne 5 szt.
13    Zgłębnik z lancetem wg Christansena
14    Trokar roboczy do zgłębnika Christansena
15    Wykorzystywana insuflacja – powietrzem

 

 IV.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V.            INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postepowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Oferentem, polegające w szczególności na:

•    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•    posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,

•    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni.

 

VI.          TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Data dostawy zakupionego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia: do dnia 30.12.2019

 

VII.         DODATKOWE POSTANOWIENIA

Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia.
 2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 4. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatność odbędzie się w terminie do 30 dni od dnia realizacji przedmiotu zamówienia.
 5. Ceny w ofercie, rozumiane jako kompletne zryczałtowane ceny, należy przedstawić
  w formie tabelarycznej wg wzoru formularza oferty.
 6. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe – podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres mailowy Zamawiającego: w formie pliku PDF, pocztą tradycyjną lub osobiście, w terminie do dnia 21.10.2019 do godz. 15.00 na adres:

                                         Centrum Innowacji i Transferu Technologii

                                         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

                                         ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

 1. Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.
 2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Oferentem dokonywane będą w złotych polskich (PLN)- płatne przelewem na wskazane konto.
 3. Zamawiający wezwie wszystkich Oferentów, którzy złożyli swoje oferty w terminie w celu  złożenia wyjaśnień, jeśli uzna, iż wycena zawiera zbyt niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie.
 4. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
 5. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
 6. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.

 

VIII.        KRYTERIA OCENA OFERTY

Przy ocenie i porównaniu ofert na zakup zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca zastosowanie będą miały następujące kryteria:

 

Kryteria wyboru: cena – waga 60% (maks. 60 pkt.)

Kryteria jakościowe

1)    wydłużona gwarancja – waga 20% (20 pkt.)

Oferent uzyska 20 pkt za zapewnienie min. 24 miesiące gwarancji oraz serwisu dostarczonego sprzętu.

Bezpłatna obsługa serwisanta dla zakupionego zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca

2)     w miejscu dostawy wskazanych  przez Zamawiającego przez okres gwarancji.

Oferent uzyska 20 pkt jeżeli zapewni, iż będzie świadczyć dodatkowo bezpłatną  usługę serwisu zakupionego  urządzenia przez okres gwarancji.

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

L=C+G+S

L= całkowita liczba punktów

C= punkty za kryterium ceny

G= punkty za kryterium gwarancji

S= punkty za serwis

C = [ (C min / C oferty ) x 60]

Gdzie:

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie

C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

C oferty – cena badanej oferty

Razem Oferent może uzyskać 100 pkt przy ocenie oferty zestawu do endoskopowej repozycji trawieńca. Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

IX.          WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
 2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
  -jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  -jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
  -jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach.
 4.  Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje  żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
 5.  W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

X.            WYNIK POSTĘPOWANIA

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów
  w danej części zapytania.
 2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający dodatkowe oferty nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel
  w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
 4. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę na daną część zapytania.
 5. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty
 6. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

XI.          WARUNKI ZMIANY UMOWY

 Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łączne następujące warunki:

 • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
 • wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie
  w umowie.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII.         KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprzętu jest ; dr hab. Wojciech Barański e-mail: wojbar@uwm.edu.pl, tel. 601 052 681, od poniedziałku do piątku 9.00-15.00.

Osobą do kontaktu w sprawach formalnych dot. zapytania ofertowego jest: dr hab. Wojciech Barański; e-mail: wojbar@uwm.edu.pl, tel. 601 052 681, od poniedziałku do piątku 9.00-15.00.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od daty złożenia oferty.

 

Załączniki do oferty:

1.         Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z zał. nr 2

2.         Oświadczenie dot. posiadania odpowiedniego potencjału organizacyjno-techniczny oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia – zał. nr 3

 

_____________________________

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NAZWA OFERENTA: MEDIM SPÓŁKA Z O.O.
ul. Puławska 45B
05-500 Piaseczno
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY 18-10-2019
CENA NETTO: 23 584,48 ZŁ
CENA BRUTTO: 26 897,68 ZŁ

Pełna lista podmiotów

W ramach postępowania została złożona jedna oferta firmy:
MEDIM SPÓŁKA Z O.O.
ul. Puławska 45B
05-500 Piaseczno

 

Załączniki: