Nabór projektów

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW W 2022 r. 

W terminie od 1 do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski dla Wybitnych Młodych Naukowców w 2022 r.

Stypendium Ministra może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, a który jest:

 • doktorantem lub nauczycielem akademickim- i nie posiada stopnia doktora lub
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat  

Za osiągnięcia uznawane przy ocenie wniosków uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej
 • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej
 • kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanych w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego
 • odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu
 • otrzymane stypendium zagraniczne
 • autorstwo. współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie,  festiwalu, koncercie lub  wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym

Budżet: 5.390 zł mc na maksymalnie 3 lata

Dokładny opis konkursu znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nawet-5-390-zl-miesiecznie-moze-otrzymac-wybitny-mlody-naukowiec

 

.

 

 

 

Ruszyła kolejna edycja „Grantów na Granty”!

Od 26 września 2022r. można już składać wnioski w ramach nowego przedsięwzięcia ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”.

Zadaniem tej inicjatywy jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków pochodzących z programu ramowego Horyzont Europa.

Aby starać się o uzyskanie środków z przedsięwzięcia „ Grany na granty” trzeba złożyć wniosek projektowy  na konkurs Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (ERC) w ramach programu badawczo-szkoleniowego Euratom oraz programu Horyzont Europa, z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.  Są jednak pewne wyłączenia i ograniczenia względem niektórych konkursów a także podmiotów mogących wziąć udział w przedsięwzięciu.

Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione następujące podmioty:

 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

 

Co można sfinansować ?

 • koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
 • jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Więcej  szczegółów można znaleźć pod adresem:  https://tiny.pl/wtkjx

 

 

NAUKOWY GRANT REKTORA

p

 

Naukowy Grant Rektora przeznaczony jest na prowadzenie badań naukowych, mających służyć wspieraniu
aktywności badawczo-rozwojowej pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

O Grant może ubiegać się osoba, która na dzień składania wniosku spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zatrudniona w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w grupie pracowników
 • badawczych lub badawczo-dydaktycznych, dla których UWM w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy,
 • posiada stopień naukowy doktora i jeszcze nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego,
 • złożyła oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, która poddana była
  ewaluacji jakości działalności naukowej lub jest planowana do ewaluacji zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu
  oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w UWM
  w Olsztynie,
 • posiada bardzo dobry dorobek naukowy i/lub artystyczny uzyskany w ciągu ostatnich 4 lat, który jest afiliowany UWM
  w Olsztynie.
 • aktualnie nie realizuje projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

 

Nabór wniosków trwa od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r. Formularz wniosku znajduje się w „Panelu pracownika”.

 

Szczegółowe zasady dotyczące konkursu reguluje Zarządzenie Nr 42/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2022 roku:

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-42-2022/

 

Obsługę administracyjną Grantów prowadzą pracownicy Biura Projektów Krajowych (Centrum Badań i Projektów)

 

Kontakt: e-mail: bn@uwm.edu.pl; tel. (89) 523 37 16; (89) 523 38 20; (89) 523 35 52.

......................................................................................................................................................................................................................

p

W najbliższym czasie zostanie  uruchomiony 4 nabór wniosków na tzw. projekty kapitału zalążkowego (seed money) w programie współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.  

 

Wnioski będzie można składać w terminie od 27 września do 21 listopada 2022 r.

 

Celem projektów seed money, jest wspieranie beneficjentów przygotowujących koncepcje projektów, planowanych do złożenia już w pełnej wersji w późniejszych naborach na projekty regularne w nadchodzącym Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.  Realizacja projektu seed money obejmować może m.in.: poszukiwanie zagranicznych partnerów projektowych, badania i analizy dotyczące problematyki przyszłego projektu, czy organizację warsztatów i spotkań partnerskich.

 

Aplikacje projektowe można będzie składać w ramach następujących 5 wybranych priorytetów Programu Południowy Bałtyk 2014-2020:

 • zwiększenie obecności MŚP z sektora niebieskiego i zielonego na rynkach międzynarodowych;
 • poprawa wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego w rozwoju zrównoważonej  turystyki na obszarze Południowego Bałtyku;
 • zwiększenie wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku;
 • poprawa jakości usług transportowych oraz wdrożenie usług przyjaznych środowisku w dziedzinie transportu;
 • poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów poprzez udział w sieciach transgranicznych.

 

Program w nowej perspektywie 2021-2027 wspierać będzie projekty transgraniczne w zakresie: cyfryzacji, wzmacniania łączności regionu poprzez internacjonalizację, wspierania przejścia na zieloną energię,  promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), rozwoju zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki,  wzmocnienia zdolności współpracy podmiotów obszaru Południowego Bałtyku.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://southbaltic.eu/interreg-south-baltic-2021-2027.

 

Wartość całkowita projektu typu seed money wynosi do 40.000 EUR lub 32.000 EUR (w zależności od wybranej formy organizacji warsztatu transgranicznego).  Minimalne partnerstwo międzynarodowe powinno obejmować 2 partnerów z 2 różnych krajów (z obszaru kwalifikowalnego Programu tj. wybranych regionów z Polski, Niemiec, Szwecji, Danii i Litwy). Działania projektowe powinny przyczyniać się do wykonania 2 wskaźników tj. przygotowania koncepcji projektu oraz organizacji co najmniej jednego wspólnego ww. warsztatu transgranicznego. Projekty rozliczane będą ryczałtowo na podstawie wykonanych wskaźników.

W województwie warmińsko-mazurskim obszar Programu 2014-2020 obejmuje subregion elbląski (6 zachodnich powiatów: elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, działdowski i nowomiejski), jednak do udziału w projektach seed money zaproszone są także podmioty z subregionu olsztyńskiego, szczególnie instytucje i organizacje o oddziaływaniu regionalnym i/lub ponadlokalnym (jednakże tylko w roli partnera – nie lidera). Program w perspektywie 2021-2027 będzie bardziej otwarty na udział interesariuszy spoza ścisłego obszaru Programu. Ponadto, po zawieszeniu Programu Polska-Rosja kontynuowany jest dialog z Komisją Europejską w sprawie możliwych form zrekompensowania interesariuszom z subregionu olsztyńskiego możliwości współpracy transgranicznej m.in. w kontekście formalnego włączenia subregionu olsztyńskiego do obszaru kwalifikowalnego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.    

 

Zainteresowani udziałem w  4 naborze projektów seed money Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 mają możliwość bezpośredniego kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24.
Na początku października planowana jest także organizacja spotkania informacyjnego poświęconego zasadom naboru oraz konsultacjom projektów. Informacja o wydarzeniu pojawi się wkrótce na stronie internetowej  https://interreg.warmia.mazury.pl/ 

 

Szczegółowe informacje o naborze i pakiet aplikacyjny zostaną opublikowane na oficjalnej stronie programu Południowy Bałtyk w dniu rozpoczęcia naboru. Możliwość śledzenia aktualności na stronie https://southbaltic.eu/

 

W przypadku chęci uczestniczenia w programie prosimy o kontakt z Sekcją Projektów Międzynarodowych, e-mail: hpk@uwm.edu.pl

......................................................................................................................................................................................................................

 p       p

 

p          p

Centrum Badań i Projektów przypomina o trwających konkursach na projekty badawcze                           

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Biurem Projektów Krajowych (BPK) pod adresem mailowym:

bn@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.                                                                                        

 

Projekty Krajowe – konkursy:  

 

 

OPUS 24 – NCN:

Cel: badania podstawowe  w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN

Dla kogo: konkurs skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na co: badacze mogą m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców (również stypendia dla studentów lub doktorantów), pokryć koszty prowadzenia badań, zakupu materiałów i drobnego sprzętu, usług obcych, wyjazdów, wizyt, konsultacji oraz zakupić aparaturę

Budżet: 350 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do BPK: 8 grudnia 2022 r.

 

PRELUDIUM BIS 4 – NCN:

Cel: badania podstawowe / wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Dla kogo: konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie.

Na co: stypendium dla doktoranta, środki dla kierownika projektu, materiały i drobny sprzęt, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje i in.

Budżet: 30 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do BPK: 8 grudnia 2022 r.

 

SONATA 18 – NCN:

Cel: badania podstawowe  w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN

Dla kogo: konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020)

Na co: wynagrodzenia, koszty obniżenia pensum dydaktycznego, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje i n.

Budżet: 120 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do BPK: 8 grudnia 2022 r.

 

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do BPK: 5 grudnia 2022 r.

 

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do BPK: tryb ciągły.

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami Biura Projektów Krajowychbn@uwm.edu.pl, Tel.: (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20.

......................................................................................................................................................................................................................

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Sekcją Projektów Międzynarodowych (SPM) pod adresem mailowym:

hpk@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 34 67

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.

 

Projekty Międzynarodowe – konkursy:

 

 

BIODIVERSA + NCN:

Dla kogo: grupy składające z co najmniej 3 podmiotów pochodzących z krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych

Zakres: innowacje/rozwój dotyczący międzynarodowego monitorowania i zarządzania danymi w obrębie bioróżnorodności i zmian w ekosystemach

Termin składania dokumentacji do SPM:  31 października 2022 r.

Ważne: Portal wspierający poszukiwanie partnerów: https://proposals.etag.ee/biodiversa/2022/partner-search

 

INTERREG SOUTH BALTIC (nadchodzący):

Typ naboru: seed money (projekty kapitału zalążkowego)

Ramy czasowe składania wniosków: 27 września – 21 listopada 2022 r.

Zakres tematyczny:

 • zwiększenie obecności MŚP z sektora niebieskiego i zielonego na rynkach międzynarodowych
 •  poprawa wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego w rozwoju zrównoważonej  turystyki na obszarze Południowego Bałtyku
 •  zwiększenie wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku
 • poprawa jakości usług transportowych oraz wdrożenie usług przyjaznych środowisku w dziedzinie transportu
 • poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów poprzez udział w sieciach transgranicznych

Ważne: jednostki z subregionu olsztyńskiego nie mogą być liderem (Partnerem Wiodącym)

Termin składania dokumentacji do SPM:  14 listopada 2022 r.

 

JTC Call 2022 w ramach Partnerstwa Water4All – NCBR:

Dla kogo: przedsiębiorcy, uczelnie, jednostki naukowe

Na co: badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres: Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events; tools for water management in the context of hydroclimatic extreme events; improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Dofinansowanie: max. 200 000 euro dla polskiego wykonawcy

Termin składania dokumentacji do SPM: 24 października 2022 r.

 

INNOGLOBO II - NCBR:

Dla kogo: organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedze, SME, grupy podmiotów,

Zakres: badania przemysłowe i prace rozwojowe w tematyce objętej Listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Dofinansowanie: min. 400 tys. zł, max. 1,5 mln zł dla polskiego wykonawcy

Termin składania dokumentacji do SPM:  23 września 2022 r.

Ważne: możliwość poszukiwania partnerów za pośrednictwem Wyszukiwarki Partnerów PartFinder

 

EUREKA - NCBR:

Dla kogo: grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy,

Na co: badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel,

Zakres tematyczny: bez ograniczeń,

Termin składania dokumentacji do SPM: 30 września 2022 r.

Dofinansowanie: dla grupy podmiotów – max. 1 500 000 PLN; max. 750 000 PLN/ podmiot wchodzący w skład wnioskodawcy,

 

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships:

Rodzaj: stypendium dla naukowca

Dla kogo: naukowcy ze stopniem doktora (nie dłużej niż 8 lat od zakończenia naboru)

Budżet obejmuje: wynagrodzenia, koszty badań, szkoleń, konferencji, publikacji, zarządzania + koszty pośrednie

Wynagrodzenie naukowca/mc: max. 6 340 euro +  ewentualnie dodatki

Termin składania dokumentacji do SPM: 8 listopada 2022 r.

 

Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks:

Dla kogo: naukowcy bez stopnia doktora w momencie zatrudnienia do projektu- koniecznie uczestnicy szkoły doktorskiej

Budżet obejmuje: wynagrodzenia, koszty badań, szkoleń, konferencji, publikacji, zarządzania + koszty pośrednie

Ważne: o projekt aplikuje konsorcjum – min. 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z Horyzontem Europa

Termin składania dokumentacji do SPM: 8 listopada 2022 r.

 

HORYZONT EUROPA

Europejskie Ekosystemy Innowacji – III filar – WOMEN TechEU

Zakres: wsparcie dla start – upów, będących na wczesnym etapie rozwoju z branży
deep – tech prowadzonych przez kobiety

Budżet: 75 000 euro/grant

Dodatkowo: wsparcie w postaci mentoringu i coachingu w zakresie sprawnego zarządzania firmą

Link do aplikacji przez portal F&T: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-02-02

 

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami Sekcji Projektów Międzynarodowych: hpk@uwm.edu.pl, Tel: (89) 523 34 67