Nabór projektów

 .

 

Harmonogram naboru wniosków na 2023 rok w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027
 

https://www.poir.gov.pl/media/113708/harmonogram_naboru_wnioskow_FENG_11012023.pdf

 

 

......................................................................................................................................................................................................................

 

p       p

 

p          p

 

Centrum Badań i Projektów przypomina o trwających konkursach na projekty badawcze                           

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Biurem Projektów Krajowych (BPK) pod adresem mailowym:

bn@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 37 16; (89) 523 38 20; (89) 524 55 65

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.                                                                                        

Projekty Krajowe – konkursy:  

 

MINIATURA 7 – konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek może zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne/pilotażowe
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.; 
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, na dzień złożenia wniosku;
 • posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

UWAGA: przypominamy, że osoby, które nie uzyskały finasowania w poprzednich edycjach MINIATUR mogą ponowić wniosek o przyznanie środków w konkursie MINIATURA 7 z uwzględnieniem aktualnych wymagań konkursowych.

Termin składania dokumentacji do BPK: 21 lipca 2023 r. 
 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II Dofinansowanie na projekty, których celem jest popularyzacja nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.


Program składa się z dwóch modułów:

 1. „Popularyzacja nauki” –  w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na:
 • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
 • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
 • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
 • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
  Wymagany wkład własny 10%. W ramach tego modułu można złożyć nie więcej niż 3 wnioski z Uczelni.
 1. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.
  Wymagany wkład własny 10%. W ramach modułu można złożyć 3 wnioski z Uczelni.

Termin składania dokumentacji do BPK: 22 lutego 2023 r.

 

DOSKONAŁA NAUKA II program ma na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe. Program składa się z modułów:

 1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.
  Wymagany wkład własny 10%. W ramach tego modułu można złożyć nie więcej niż 3 wnioski z Uczelni.

   
 2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  - tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego,
  - udostępnieniu monografii naukowych, o których mowa powyżej, w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny
  i bez technicznych ograniczeń.

  Wymagany wkład własny 10%. W ramach tego modułu można złożyć nie więcej niż 3 wnioski z Uczelni.

Termin składania dokumentacji do BPK: 22 lutego 2023 r.

 

INFOSTRATEG V – (projekty zamawiane)

Cel: Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii pn. „Automatyczna detekcja obiektów topograficznych.
Celem projektu jest stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k. Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Na co:
- badania podstawowe
- badania przemysłowe
- eksperymentalne prace rozwojowe
- prace przedwdrożeniowe

Uwaga: Eksperymentalne prace rozwojowe muszą być realizowane obligatoryjnie.
Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy.

Budżet: Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:
Faza I – 1,5 mln zł
Faza II – 2,5 mln zł
Faza III- 2 mln zł.

Dofinansowanie na fazę dotyczy całego okresu realizacji danej fazy, przy czym dofinansowanie na okres przejściowy danej fazy nie może przekraczać 400 tys. zł.

Ważne informacje: NCBR organizuje spotkanie informacyjne w formule on-line. Spotkanie zostanie poświęcone naborowi wniosków w konkursie INFOSTRATEG V. Więcej informacji na temat spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj

Rozpoczęcie naboru wniosków: 24 lutego 2023 r.

Termin składania dokumentacji do BPK: 10 kwietnia 2023 r.

 

GOSPOSTRATEG X – (projekty zamawiane)

Cel: Zagadnienie badawcze pn. „Opracowanie Modelu Zarządzania Transformacją Energetyczną województwa śląskiego w kontekście wyzwań związanych z przejściem na nisko i zeroemisyjne nośniki energii (MZTEŚ)” zgłoszone przez Marszałka Województwa Śląskiego

Na co: Badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe (obowiązkowe w projekcie).

Budżet: 6 mln/konkurs

Ważne informacje: Spotkanie informacyjne I kwartał 2023 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 marca 2023 r.

Termin składania dokumentacji do BPK: 28 kwietnia 2023 r.

 

SONATINA 7 – NCN:

Cel: wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych

Dla kogo: konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej

Na co: zatrudnienie etatowe dla kierownika projektu, koszty obowiązkowego stażu zagranicznego, wynagrodzenia dla wykonawców, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe

Ważne informacje: obowiązkowe zaplanowanie dla kierownika projektu badawczego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu, innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora . Obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Budżet: 20 mln zł/konkurs

Termin składania dokumentacji do BPK: 8 marca 2023 r.

 

NEON II – NCBR:

Cel:  wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego

Cel szczegółowy: Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Budżet: 8 mln/konkurs

Rozpoczęcie naboru wniosków:  27 stycznia 2023 r.

Termin składania dokumentacji do BPK: 10 marca 2023 r.

 

LIDER XIV – NCBR:

Cel:  poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Na co: badania aplikacyjne, badania wdrożeniowe

Budżet: max 1,8 mln PLN/wniosek

Ważne informacje: NCBR organizuje spotkanie informacyjne w formule on-line. Spotkanie zostanie poświęcone naborowi wniosków w konkursie Lider XIV. Więcej informacji na temat spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj

Rozpoczęcie naboru wniosków:  17 lutego 2023 r.

Termin składania dokumentacji do BPK: 28 kwietnia 2023 r.

 

MONOGRAFIE – FNP:

Cel: wydanie niepublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania dokumentacji do BPK: 5 grudnia 2022 r.

 

MONOGRAFIE – Adiustacje – FNP:

Cel: finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych

Termin składania dokumentacji do BPK: tryb ciągły.

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami Biura Projektów Krajowychbn@uwm.edu.pl, Tel.: (89) 523 37 16 i (89) 523 38 20.

.............................................................................................................................................................................................................................................

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o kontakt z Sekcją Projektów Międzynarodowych (SPM) pod adresem mailowym:

hpk@uwm.edu.pl lub telefonicznie (89) 523 34 67

Po kliknięciu na nazwę konkursu nastąpi przekierowanie na stronę ze szczegółowymi zasadami konkursowymi.

 

Projekty Międzynarodowe – konkursy:

 

SHENG 3 (NCN):

Zakres: polsko -chińskie projekty badawcze (badania podstawowe) z wybranych dyscyplin nauk społecznych oraz nauk ścisłych i technicznych (ST1- ST3, ST6, ST7, ST9, ST10, HS4)

Dofinansowanie:  15 mln zł/ konkurs – dla polskich zespołów badawczych

Termin składana dokumentacji do SPM:  7 marca 2023 r.

 

CHIST-ERA ORD Call – (NCN):

Dla kogo: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów  badawczych z co najmniej trzech różnych krajów

Zakres tematyczny: otwarte i wielokrotnego użytku dane i oprogramowanie badawcze

Dofinansowanie: 500 000 EUR – całkowita wysokość środków na realizację badań dla polskich zespołów badawczych

Ważne: Dwa poziomy wnioskowania – międzynarodowy i krajowy

Termin składania dokumentacji do SPM: 23 stycznia 2023 r.

 

European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD (V konkurs 2023):

 

Zakres: Research proposals should cover at least one of the following areas:

 • Estimation of disease prevalence;
 • Identification of biomarkers/companions for the diagnosis/prognosis of a RD;
 • Identification of biomarkers/indicators/predictors of a rare disease or group of disorders (e.g. having the same aetiology) onset/progression (including collection of genetic, physiological, environmental data or variables….);
 • Identification of relevant endpoints for future studies that include potential biomarkers, querying patient-reported outcomes (PROs) and quality-of-life measures to identify the most;
 • Identification of biomarkers/variables for therapeutic approaches (pharmacology, drug repurposing, gene therapy, RNA therapy, cell therapy, medical devices…).

It is possible to use cellular and animal models for validation of the new diagnostic approaches in the subtopics listed above where relevant.

Dofinansowanie: max 200 000 euro/projekt

Termin składania dokumentacji do SPM: wnioski wstępne: 6 lutego 2023 r., wnioski pełne:
5 czerwca 2023 r.

 

ERA4HEALTH – CARDINNOV 2023:

Zakres: „Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease CARDINNOV”

Dofinansowanie: max 400 000 euro/projekt

Termin składania dokumentacji do SPM:  wnioski wstępne: 31 stycznia 2023 r., wnioski pełne: 6 czerwca 2023 r.

 

ERA-MIN Joint Call 2023 (NCBR):      

Zakres: „Raw materials for the sustainable development and the circular economy”

Tematyka szczegółowa: 1) Supply of raw materials from exploration and mining, 2) Strengthening the circular economy, 3) Processing, Production and ICT, 4) Environmental assesment, climate and policy development for Sustainbility

Rodzaj: badania przemysłowe i prace rozwojowe

Dofinansowanie: max 200 000 EUR/ wykonawca

Termin składania dokumentacji do SPM:  22 marca 2023 r.

 

IHI Call 3 (HORYZONT EUROPA):

Zakres:

 1. Platforma badań przesiewowych i biomarkery do przewidywania chorób i zapobiegania im;
 2. Dowody generowane przez pacjentów dla lepszych wyników;
 3. Poprawa wyników (efektów leczenia) w szpitalach;
 4. Zaawansowane terapie rzadkich chorób;
 5. Technologie cyfrowe a zdrowie psychiczne.

Ważne: wnioskodawcy muszą zapewnić w składanym wniosku, że około połowa ( tj. przynajmniej 45%) całkowitych kosztów ich projektu zostanie pokryta przez partnerów prywatnych IHI i/lub partnerów wnoszących wkład do IHI.

Termin składania wniosków w F&T: 15 marca 2023 r.

 

ERC Advanced Grant:

Dla kogo: naukowcy odznaczający się ponadprzeciętnym dorobkiem badawczym z ostatnich 10 lat kariery, których ambitne projekty  będą miały przełomowy charakter

Wysokość grantu: max 2,5 mln euro/ do 5 lat (w szczególnych przypadkach możliwość zwiększenia o 1 mln euro)

Termin składania aplikacji na portalu F&T: 23 maja 2023 r.

 

INTERREG BALTIC  REGIONS:

Small projects: 5 stycznia 2023 r. – termin składania Project Idea Forms (PIFs), 26  stycznia 2023 r. – termin składania wniosków

Core projects: 14 lutego 2023 r. – termin składania Project Idea Forms (PIFs), 14 marca 2023 r. – termin składania wniosków

 

Strategic Autonomy In Developing, Deploying And Using Global Space-Based Infrastructures, Services, Applications And Data 2022 – Applications (HORYZONT EUROPA – EUSPA):

Zakres tematyczny:

 • EGNSS applications for Smart mobility,
 • Public sector as Galileo and/or Copernicus user,
 • Copernicus downstream applications and the European Data Economy,
 • Large-scale Copernicus data uptake with AI and HPC,
 • Designing space-based downstream applications with international partners,
 • GOVSATCOM Service developments and demonstrations

Otwarcie konkursu: 3 listopada 2022 r.

Zamknięcie konkursu: 2 marca 2023 r.

Szczegóły: strona KE, strona EUSPA

 

INTERREG EUROPE – second call (nadchodzący):

Otwarcie konkursu: 15 marca 2023 r.

Zamknięcie konkursu: 9 czerwca 2023 r.

Linki do spotkań – thematic networking:

 

ERC Consolidator Grant 2023:

Dla kogo: naukowcy dowolnej dziedziny nauki, którzy ukończyli studia doktoranckie 7-12 lat wcześniej, mają obiecujące osiągnięcia naukowe oraz doskonały projekt badawczy

Wysokość grantu: max 2 mln euro/ 5 lat (w szczególnych przypadkach możliwość zwiększenia o 1 mln euro)

Termin składania aplikacji na portalu F&T: 2 lutego 2023 r.

 

Granty na granty – Promocja Jakości IV:

Dla kogo: m.in. uczelnie, instytuty badawcze

Przedmiot finansowania: 1) koszty związane ze sporządzeniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 m-cy przed jego sporządzeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, 2) jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w proces opracowania wniosku projektowego

Warunek:  złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo ERC w ramach programu Euratom oraz Horyzont Europa z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji

Ważne: nabór w trybie ciągłym

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać poprzez kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami Sekcji Projektów Międzynarodowych: hpk@uwm.edu.pl, Tel: (89) 523 34 67

 

......................................................................................................................................................................................................................

 

Ruszyła kolejna edycja „Grantów na Granty”!

Od 26 września 2022r. można już składać wnioski w ramach nowego przedsięwzięcia ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”.

Zadaniem tej inicjatywy jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków pochodzących z programu ramowego Horyzont Europa.

Aby starać się o uzyskanie środków z przedsięwzięcia „ Grany na granty” trzeba złożyć wniosek projektowy  na konkurs Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (ERC) w ramach programu badawczo-szkoleniowego Euratom oraz programu Horyzont Europa, z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.  Są jednak pewne wyłączenia i ograniczenia względem niektórych konkursów a także podmiotów mogących wziąć udział w przedsięwzięciu.

Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione następujące podmioty:

 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

 

Co można sfinansować ?

 • koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
 • jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Więcej  szczegółów można znaleźć pod adresem:  https://tiny.pl/wtkjx

 

 

NAUKOWY GRANT REKTORA

p

 

Naukowy Grant Rektora przeznaczony jest na prowadzenie badań naukowych, mających służyć wspieraniu
aktywności badawczo-rozwojowej pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

O Grant może ubiegać się osoba, która na dzień składania wniosku spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zatrudniona w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w grupie pracowników
 • badawczych lub badawczo-dydaktycznych, dla których UWM w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy,
 • posiada stopień naukowy doktora i jeszcze nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego,
 • złożyła oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, która poddana była
  ewaluacji jakości działalności naukowej lub jest planowana do ewaluacji zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu
  oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w UWM
  w Olsztynie,
 • posiada bardzo dobry dorobek naukowy i/lub artystyczny uzyskany w ciągu ostatnich 4 lat, który jest afiliowany UWM
  w Olsztynie.
 • aktualnie nie realizuje projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

 

Nabór wniosków trwa od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r. Formularz wniosku znajduje się w „Panelu pracownika”.

 

Szczegółowe zasady dotyczące konkursu reguluje Zarządzenie Nr 42/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2022 roku:

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-42-2022/

 

Obsługę administracyjną Grantów prowadzą pracownicy Biura Projektów Krajowych (Centrum Badań i Projektów)

 

Kontakt: e-mail: bn@uwm.edu.pl; tel. (89) 523 37 16; (89) 523 38 20; (89) 523 35 52.

......................................................................................................................................................................................................................

p

W najbliższym czasie zostanie  uruchomiony 4 nabór wniosków na tzw. projekty kapitału zalążkowego (seed money) w programie współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.  

 

Wnioski będzie można składać w terminie od 27 września do 21 listopada 2022 r.

 

Celem projektów seed money, jest wspieranie beneficjentów przygotowujących koncepcje projektów, planowanych do złożenia już w pełnej wersji w późniejszych naborach na projekty regularne w nadchodzącym Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.  Realizacja projektu seed money obejmować może m.in.: poszukiwanie zagranicznych partnerów projektowych, badania i analizy dotyczące problematyki przyszłego projektu, czy organizację warsztatów i spotkań partnerskich.

 

Aplikacje projektowe można będzie składać w ramach następujących 5 wybranych priorytetów Programu Południowy Bałtyk 2014-2020:

 • zwiększenie obecności MŚP z sektora niebieskiego i zielonego na rynkach międzynarodowych;
 • poprawa wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego w rozwoju zrównoważonej  turystyki na obszarze Południowego Bałtyku;
 • zwiększenie wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku;
 • poprawa jakości usług transportowych oraz wdrożenie usług przyjaznych środowisku w dziedzinie transportu;
 • poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów poprzez udział w sieciach transgranicznych.

 

Program w nowej perspektywie 2021-2027 wspierać będzie projekty transgraniczne w zakresie: cyfryzacji, wzmacniania łączności regionu poprzez internacjonalizację, wspierania przejścia na zieloną energię,  promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), rozwoju zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki,  wzmocnienia zdolności współpracy podmiotów obszaru Południowego Bałtyku.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://southbaltic.eu/interreg-south-baltic-2021-2027.

 

Wartość całkowita projektu typu seed money wynosi do 40.000 EUR lub 32.000 EUR (w zależności od wybranej formy organizacji warsztatu transgranicznego).  Minimalne partnerstwo międzynarodowe powinno obejmować 2 partnerów z 2 różnych krajów (z obszaru kwalifikowalnego Programu tj. wybranych regionów z Polski, Niemiec, Szwecji, Danii i Litwy). Działania projektowe powinny przyczyniać się do wykonania 2 wskaźników tj. przygotowania koncepcji projektu oraz organizacji co najmniej jednego wspólnego ww. warsztatu transgranicznego. Projekty rozliczane będą ryczałtowo na podstawie wykonanych wskaźników.

W województwie warmińsko-mazurskim obszar Programu 2014-2020 obejmuje subregion elbląski (6 zachodnich powiatów: elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, działdowski i nowomiejski), jednak do udziału w projektach seed money zaproszone są także podmioty z subregionu olsztyńskiego, szczególnie instytucje i organizacje o oddziaływaniu regionalnym i/lub ponadlokalnym (jednakże tylko w roli partnera – nie lidera). Program w perspektywie 2021-2027 będzie bardziej otwarty na udział interesariuszy spoza ścisłego obszaru Programu. Ponadto, po zawieszeniu Programu Polska-Rosja kontynuowany jest dialog z Komisją Europejską w sprawie możliwych form zrekompensowania interesariuszom z subregionu olsztyńskiego możliwości współpracy transgranicznej m.in. w kontekście formalnego włączenia subregionu olsztyńskiego do obszaru kwalifikowalnego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.    

 

Zainteresowani udziałem w  4 naborze projektów seed money Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 mają możliwość bezpośredniego kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24.
Na początku października planowana jest także organizacja spotkania informacyjnego poświęconego zasadom naboru oraz konsultacjom projektów. Informacja o wydarzeniu pojawi się wkrótce na stronie internetowej  https://interreg.warmia.mazury.pl/ 

 

Szczegółowe informacje o naborze i pakiet aplikacyjny zostaną opublikowane na oficjalnej stronie programu Południowy Bałtyk w dniu rozpoczęcia naboru. Możliwość śledzenia aktualności na stronie https://southbaltic.eu/

 

W przypadku chęci uczestniczenia w programie prosimy o kontakt z Sekcją Projektów Międzynarodowych, e-mail: hpk@uwm.edu.pl

......................................................................................................................................................................................................................