„Żagiel możliwości-model dostępności UWM w Olsztynie”

obraz

„Żagiel możliwości-model dostępności UWM w Olsztynie”Program operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

5 816 933,77 zł

Czas realizacji

01-01-2020 - 30-09-2023

Opis

Celem  projektu jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry oraz studentów z zakresu niepełnosprawności oraz likwidację barier architektonicznych do 30.09.2023 r.


Projekt "Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie" będzie zawierał działania, których zakres wpisuje się w elementy przewidziane jako typy projektów dla Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w SZOOP POWER. W ramach projektu realizowane są niżej wymienione Zadania:
Zadanie 1. Rozwój oferty uczelni Akademickie Centrum Wsparcia
Zadanie 2. Rozwój oferty uczelni Akademia Projektowania Uniwersalnego
Zadanie 3. Wdrożenie systemowych zmian w zakresie polityki dostępności uczelni
Zadanie 4. Likwidacja barier architektonicznych
Zadanie 5. Zwiększenie dostępności studentów z niepełnosprawnością i dysfunkcjami do zasobów Bibliotecznych
Zadanie 6.  Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia
Zadanie 7. Dostosowanie programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez modyfikację programu na kierunku Budownictwo II stopień
 

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Eliza Popławska-Jodko
Numer telefonu: +48 89 524 56 06
E-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl