Struktura

Struktura Organizacyjna CBiP

1. W skład CBiP wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
    1) Sekcja Ewaluacji Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej,
    2) Dział Koordynacji Projektów Naukowych:
          a) Biuro Projektów Krajowych,
          b) Sekcja Projektów Międzynarodowych,
          c) Horyzontalny Punkt Kontaktowy (HPK),
    3) Dział Koordynacji Projektów Strukturalnych:
          a) Biuro Projektów Rozwojowych,
          b) Sekcja Projektów B+R,
          c) Sekcja Przygotowywania Projektów,
    4) Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT),
          a) Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań,
          b) Sekcja Przedsiębiorczości.


2. Obsługę administracyjną CBiP prowadzi sekretariat.


3. Działalnością CBiP kieruje dyrektor CBiP. Dyrektor CBiP wykonuje czynności dyrektora CIiTT.


4. Dyrektora CBiP powołuje i zatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą.


5. Na wniosek dyrektora CBiP Rektor wyznacza zastępcę dyrektora.


6. Działami wchodzącymi w skład CBiP kierują kierownicy. Kierowników powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Prorektora ds. Polityki Naukowej i Badań lub z własnej inicjatywy.