Naukowy Grant Rektora

Naukowy Grant Rektora - Edycja I

 

WYNIKI KONKURSU

 

Wnioskodawców, którzy chcą zapoznać się z ocenami merytorycznymi wniosków prosimy o bezpośredni kontakt e-mail na adres naukowygrant@uwm.edu.pl 

Naukowy Grant Rektora

Naukowy Grant Rektora przeznaczony jest na prowadzenie badań naukowych, mających służyć wspieraniu aktywności badawczo-rozwojowej pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

O Grant może ubiegać się osoba, która na dzień składania wniosku spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zatrudniona w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, dla których UWM w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy,
  • posiada stopień naukowy doktora i jeszcze nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego,
  • złożyła oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, która poddana była ewaluacji jakości działalności naukowej lub jest planowana do ewaluacji zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w UWM w Olsztynie,
  • posiada bardzo dobry dorobek naukowy i/lub artystyczny uzyskany w ciągu ostatnich 4 lat, który jest afiliowany UWM w Olsztynie.
  • aktualnie nie realizuje projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Zasady dotyczące Naukowego Grantu Rektora reguluje Zarządzenie Nr 42/2022  Rektora Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Kontakt:

Biuro Projektów Krajowych

Anna Sadowska

anna.sadowska@uwm.edu.pl 

tel. 89/524 55 65