Projekt pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”

obraz

Projekt pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”Program operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Ministerstwo Zdrowia

Budżet projektu

17 313 095,97 PLN - w tym: dofinansowania ze środków europejskich 14 591 477,28 PLN, dofinansowania ze środków dotacji celowej 2 721 618,69 PLN

Czas realizacji

01.01.2016 - 30.06.2023

Opis

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania na kierunku lekarskim i pielęgniarstwo poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, którego głównym elementem jest stworzenie Centrum Symulacji Medycznej. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono poniżej wymienione zadania.

Zadanie 1: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Centrum Symulacji Medycznej.

W zadaniu założono przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku nr 3 przy ul. Warszawskiej 30 do potrzeb Centrum Symulacji Medycznej, w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2: Utworzenie oraz wyposażenie pracowni wysokiej i niskiej wierności w Centrum Symulacji Medycznej.

W ramach zadania zaplanowano wyposażenie 16 specjalistycznych sal, w tym 6 sal wysokiej wierności z pomieszczeniami kontrolnymi, 5 sal niskiej wierności oraz 5 pozostałych sal dydaktycznych.

Zadanie 3: Przygotowanie i realizacja Programu Rozwojowego Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie (po zm. Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu/Szkoły Zdrowia Publicznego)

Zadanie obejmuje opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego, którego głównym założeniem jest rozwój kształcenia praktycznego na kierunku lekarskim i kierunku pielęgniarstwo. W ramach przedsięwzięcia dla studentów zaplanowano realizację zajęć dydaktycznych w Centrum Symulacji Medycznej, w tym zajęcia interdyscyplinarne oraz z udziałem pacjentów standaryzowanych, a także zawody symulacji medycznej. Natomiast dla kadry dydaktycznej założono szkolenia z zakresu symulacji wysokiej i niskiej wierności, szkolenia przygotowujące do prowadzenia egzaminów OSCE, szkolenia zagraniczne oraz staże w wiodącym ośrodku symulacji medycznej w kraju. Ponadto, pracownicy zobowiązani zostali do przygotowania scenariuszy zajęć dydaktycznych, a także udziału w spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Symulacji Medycznych. Zaplanowano również zatrudnienie i przeszkolenie instruktorów symulacji medycznej oraz techników obsługujących utworzone Centrum Symulacji Medycznej.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: dr inż. Ewa Kowalska
Numer telefonu: 89 524-56-85
E-mail: csmolsztyn@uwm.edu.pl
Opiekun merytoryczny CIITT: Małgorzata Klimowska
Strona www: http://csm.uwm.edu.pl/fundusze-ue