Inkubacja innowacji

Pozyskujemy środki finansowe na inkubację innowacji tj. prace B+R nad rozwiązaniami zespołów naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Warunki uzyskania dofinansowania ogłaszane są w konkursach. Zgłaszane projekty muszą być w fazie przedwdrożeniowej i wykazywać się potencjałem rynkowym. Brokerzy Innowacji CIITT służą pomocą zainteresowanym Naukowcom w wypełnieniu wniosku o udzielenie wsparcia. Oceny złożonych projektów dokonuje Komisja Inwestycyjna, w której skład wchodzą Dyrektorzy Centrów Transferu Technologii i Przedsiębiorcy (z większością głosów). Zespół badawczy, którego projekt zostaje wybrany otrzymuje finansowanie na dalsze prace nad zgłoszonym rozwiązaniem w wysokości do 100 000 zł.

 

Kwota dofinansowanie pochodzi z programów ustanowionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektów pozakonkursowych "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + (zakończony), INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0 (zakończony) oraz INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0.

 

Aktualnie w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4) w realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim projekt Inkubator Innowacyjności 4.0. W ramach projektu oprócz wyżej opisanego wsparcia na inkubację innowacji, prowadzone są działania w kierunku aktywnej komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Wartość dofinansowania projektu: 1 900 000,00 zł, w tym budżet Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie: 630 000,00 zł.

 

Nasze zadania to:

1. inicjowanie i wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym m. in.:

-      poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań,

-      promocja oferty technologicznej Uniwersytetu,

-      udział w wystawach i targach typu „science to business”,

 

2. przygotowywanie projektów komercjalizacji wyników badań B+R, w tym m.in.:

-      analizy potencjału rynkowego i gotowości wdrożeniowej wynalazków,

-      wyceny praw własności przemysłowej,

 

3. zarządzanie portfelem technologii, w tym:

-      monitorowanie i analizy wyników B+R pod względem ich użyteczności praktycznej,

-      analizy potrzeb rynku,

-      prowadzenie bazy danych  realizowanych projektów badawczych,

-      analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań przed ich opublikowaniem.

 

1