Czym się zajmujemy

Centrum Badań i Projektów (CBiP) jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem działalności CBiP jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych UWM.

CBiP jako regionalny promotor korzyści płynących ze współpracy biznesu z nauką i popularyzator idei przedsiębiorczości akademickiej proponuje naukowcom, studentom oraz przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur szeroki zakres usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, a także w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu współpracy i transferze technologii.

CBiP współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami wspierającymi rozwój innowacji i transfer technologii. Od kwietnia 2008 roku CBiP jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji z Europy, USA, Chin, Chile, Rosji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

 

CBiP kieruje swoją działalność w szczególności do:

  • Przedsiębiorstw, które wprowadzają lub planują wdrożenie innowacyjnych technologii
  • Firm zainteresowanych zleceniem prowadzenia badań na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie lub innych instytucjach naukowych w Europie
  • Właścicieli innowacyjnych technologii, które za pośrednictwem CBiP mogą być upowszechniane w Polsce i na świecie
  • Studentów, absolwentów i pracowników UWM w Olsztynie, zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej
  • Uczelni oraz instytucji badawczo-rozwojowych z regionu Warmii i Mazur, które mogą oferować za pośrednictwem CBiP swoje usługi oraz technologie