Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

obraz

Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieProgram operacyjny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja przyznająca dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu

33 699 307,39 zł

Czas realizacji

01.10.2018 – 30.09.2022

Opis

Celem głównym projektu jest dostosowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez realizację Zintegrowanego Programu Rozwoju w latach 2018 – 2022. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci oraz pracownicy administracyjni uczelni. W ramach projektu realizowane są moduły:

 

• Moduł programu kształcenia polega na realizacji programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym. W ramach projektu realizowane będą trzy specjalności w języku angielskim na trzech wydziałach uczelni: Wydział Nauk Ekonomicznych – kierunek Logistyka; Wydział Nauki o Żywności – kierunek Dairy Technology; Wydział Matematyki i Informatyki – kierunek Data science in practice;

 

• Moduł podnoszenia kompetencji obejmuje: certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców, działania zwiększające zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe realizowane z pracodawcami) służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy;

 

• Moduł programów stażowych krajowych i zagranicznych dla studentów trzech wydziałów: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Środowisku, Nauki o Żywności;

 

• Moduł studiów doktoranckich polegający na modyfikacji programu studiów doktoranckich na kierunku Biologia i Biotechnologia. Studia mają charakter interdyscyplinarny, aplikacyjny i międzynarodowy. W ramach programu studiów odbędzie się szkoła letnia w języku angielskim umożliwiająca nabycie nowych kompetencji w zakresie metod badawczych oraz nabycia kompetencji interpersonalnych w międzynarodowym środowisku;

 

• Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego realizowany poprzez działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne. Realizowany jest system szkoleń podwyższających kompetencje zarządcze pracowników – kadry zarządzającej i administracji, opracowany zostanie system zarządzania uczelnią dostosowany do wymogów Ustawy 2.0 i zmieniających się przepisów prawa, realizowane są staże naukowe, naukowo-dydaktyczne oraz praktyczne skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. W ramach modułu planowany jest zakup/budowa następujących narzędzi: system wspierający identyfikację kandydatów na studia; narzędzie monitorujące zaangażowanie studentów w proces dydaktyczny , wspomagające ich utrzymanie i doprowadzenie do uzyskania dyplomu; narzędzie wspomagające proces podtrzymania relacji z absolwentami; nowoczesny BIP oraz platforma współpracy oraz zarządzania IPR.

Dane kontaktowe

Kierownik projektu: Zofia Możeluk
Numer telefonu: 89 523 55 34
E-mail: zofia.mozeluk@uwm.edu.pl
Strona www: www.zpr.uwm.edu.pl